FredsVagt.dk

Vedtægter for FredsVagtens Venner

 

§ 1. Navn.

Foreningens navn er FredsVagtens Venner. Foreningen er landsdækkende, og dens hjemsted er København.


§ 2. Foreningens formål

Foreningens formål er:

FredsVagtens formål:

FredsVagten står foran Christiansborg hver dag fra morgen til aften siden 19.okt. 2001 ved Håbets ild for at mane til besindelse, og give inspiration til at gå aktivt imod den håbløse og farlige "Krig mod Terror". Vi ønsker i stedet dialog, respekt for den globale mangfoldighed og en retfærdig og bæredygtig fordeling af Jordens goder.

Vi henviser i øvrigt til FredsVagtens grundlag vedtaget 3. august 2002


Såfremt FredsVagten ikke eksisterer længere, kan foreningen fortsætte som samlingssted for x-fredsvagter.


§ 3. Medlemskab

Som medlemmer kan optages alle, som tilslutter sig foreningens formål og betaler kontingent.

Kontingentets størrelse besluttes på generalforsamling.


Såfremt bestyrelsen efter moden overvejelse finder, at et medlem modarbejder foreningen eller skader dens omdømme kan bestyrelsen ekskludere vedkommende. Denne beslutning kan ankes ved førstkommende generalforsamling.


§ 4. Repræsentantskab

Repræsentantskabet er foreningens højeste myndighed i alle anliggender.

Repræsentantskabet består af aktive fredsvagter, som kommer til stormøder for at diskutere vagtens praktiske og ideologiske forhold, og et medlem udpeget af foreningens bestyrelse.

Aktiv fredsvagt er en som regelmæssigt står fredsvagt.


Såfremt FredsVagten er ophørt er repræsentantskabet ligeledes ophørt, hvorefter den højeste myndighed overgår til FredsVagtens Venners generalforsamling, som uden unødig forsinkelse indkaldes ekstraordinær med henblik på at konsolidere foreningens nye status.


§ 5. Generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned.

Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med mindst 3 ugers varsel via hjemmesiden, med angivelse af tid og sted.


Fast dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent

 2. Bestyrelsen beretning

 3. Godkendelse af regnskab

 4. Indkomne forslag.

 5. Forelæggelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent.

 6. Valg af bestyrelse

 7. Valg af bilagskontrollanter.

 8. Eventuelt.


Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

 

Ekstraordinær generalforsamling afholdes

 1. såfremt vedtægterne kræver det

 2. såfremt bestyrelsen finder anledning hertil

 3. eller såfremt det skriftligt begæres af mindst en tredjedel af medlemmerne.

I sidstnævnte tilfælde skal indkaldelse til generalforsamling udgå senest 14 dage efter begæringens modtagelse.

Ekstraordinære generalforsamlinger indkaldes på samme måde og med samme varsel som ordinære generalforsamlinger.


§ 6. Bestyrelse

Generalforsamlingen vælger en bestyrelse. Bestyrelsen består af 3 eller 5 personer. Et bestyrelsesmedlem er udpeget af repræsentantskabet. Såfremt FredsVagten er nedlagt vælges den samlede bestyrelse på generalforsamlingen.

Bestyrelsen konstituerer sig selv.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når majoriteten af bestyrelsesmedlemmerne er til stede til et reelt indkaldt møde.

 

Nedlægger et bestyrelsesmedlem sit mandat kan bestyrelsen supplere ved at udpege et nyt medlem til bestyrelsen. Nedlægger halvdelen eller mere af bestyrelsens medlemmer deres mandat, skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling.


Bestyrelsen arbejder efter retningslinjer og anvisninger udstukket af repræsentantskabet.


Såfremt FredsVagten ikke længere eksisterer, arbejder bestyrelsen efter FredsVagtens Venners generalforsamlings anvisninger.


§ 7. Regnskab.

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet skal revideres af to på generalforsamlingen for et år ad gangen valgte bilagskontrollanter.


§ 8. Tegningsret.

Foreningen tegnes af formanden i forening med et bestyrelsesmedlem.


§ 9. Ændringer af vedtægter eller foreningens opløsning.

Vedtægtsændringer kræver at mindst to tredjedele af samtlige fremmødte medlemmer på en generalforsamling stemmer herfor. Dog kan en tredjedel af de fremmødte medlemmer begære vedtægtsændringen prøvet på en ekstraordinær generalforsamling.

Beslutning af foreningens opløsning kræver at mindst fire femtedele af foreningens medlemmer stemmer herfor.

Dersom afstemning om opløsning af foreningen opnår majoritet på en generalforsamling uden dog at opnå det ovenfor anførte stemmetal, forelægges forslaget på en ny generalforsamling, som indkaldes med mindst 14 dages varsel og afholdes senest 30 dage efter den første generalforsamling. På den ny generalforsamling kan forslag om foreningens opløsning vedtages med almindeligt flertal.

I tilfælde af foreningens opløsning skal foreningens formue overdrages til Amnesty International.


København den 22 marts 2002


Dirigent: Ditte Eriksson
Referent: Jørgen Manniche

Ændret på ordinær generalforsamling, april 2008