Fredsvagten ved Christiansborg

kære gode venner og støtter

 

Nyhedsbrev nr. 5, april 2008

 

Som nævnt holder FredsVagtens Venner generalforsamling

mandag 21. april kl. 19 hos Jens Nielsen Boyesgade 3 st.th

 

Dagsorden ifølge vedtægterne

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Bestyrelsen beretning
  3. Godkendelse af regnskab
  4. Indkomne forslag.   
  5. Forelæggelse af budget
  6. Valg af bestyrelse
  7. Valg af
  8. Eventuelt.

 

Under punkt 4 er der indkommet et forslag til ændring af vedtægter. Dette blev udsendt allerede i oktober som bilag til Nyhedsbrev nr. 3, og affødte ikke i den anledning nogen kommentarer.

Ændringerne sigter primært på at FredsVagtens Venner kan overleve den dag FredsVagten stopper, hvorfor foreningens øverste myndighed overgår fra repræsentantskabet til generalforsamlingen.

Nærmere interesserede medlemmer kan rekvirere forslagets fulde ordlyd ved mail til bo@fred.dk

 

Ifølge vedtægterne om vedtægtsændringer:

Vedtægtsændringer kræver at mindst to tredjedele af samtlige fremmødte medlemmer på en generalforsamling stemmer herfor. Dog kan en tredjedel af de fremmødte medlemmer begære vedtægtsændringen prøvet på en ekstraordinær generalforsamling.

 

For at deltage i generalforsamlingen skal man naturligvis være gyldigt medlem og således ha indbetalt kontingent for 2008. Kontingentet har jo været 100 kr/år de foregående år, men vi besluttede, i betragtning af manges anstrengte økonomi, sidste år at gøre beløbet flydende, og det vil derudover være muligt at opdatere medlemskabet på selve dagen. Så bare mød frem til en hyggelig aften hvor vi altså har et større punkt på dagsordenen.

 

FredsVagten har genoptaget en aktivitet med at holde studiekreds om diverse relevante emner. Næste gang medio april får vi et oplæg om 5 Million PeaceMarch som er en begivenhed i starten af  sommeren hvor ideen er en international march til Jerusalem, for at mane til at gøre den til en Fredens By; dette konfliktfyldte sted som de monoteistiske religioner; Jødedommen, Kristendommen og Islam, alle opfatter som en højhellig by.

Denne stort anlagte ide blev fremlagt i efteråret 2004, men fusede noget ud af mangel på planlægning og opbakning. Ideens potentiale fæstede sig dog blandt andet hos vor gamle fredsvagt-fælle Lars Ro, der som bekendt startede FredsVagten. Han var aktiv i at planlægge en march igen i 2007 og fik FredsVagten til at markere begivenheden sammen med Kvinder i Sort 15. juli.

Lars har igen i år opfordret os til at markere begivenheden og det har vi givet positivt tilsagn om. Det løber af stabelen 22. juni.

 

Siden sidste år har FredsVagten fået en profil på myspace  http://www.myspace.com/fredsvagten

Det er Katrine som har oprettet den, og alle opfordres til at gå ind og melde sig som ven (jeg tror nok at man skal ha en egen myspace-profil for at kunne).

Apropos nettet er vi osse blevet profileret på Pias blog http://www.mingler.dk/user/pia%20qu%2054/perma/2008/03/23/FREDSVAGTEN_OPTRAPPER_KRIGEN hvor hun oplyser sit netværk om FredsVagtens aktiviteter. Pia har været med et års tid og er således én af de få der har opdaget FredsVagtens potentiale til erstatning for de altfor mange der desværre er faldet fra. Vi har STADIG brug for jer bare engang imellem, til at aflaste Jørgen og Thorleif. Vist gror blomsterne selvom man ikke kan se det, men hvis de ikke får væde må de alligevel bukke under.

Vi fører naturligvis mange diskussioner om hvorfor der ikke er flere der får sjælen åbnet op for den gode mentalhygiejniske forskel der alligevel er i at gøre noget meningsfuldt med sin afmagt overfor krigsherrernes grumme spil om magt. Men væde skal der til, ellers kommer der ingen afgrøder.

 

Som det ses hver dag har vi lavet nogle nye 'satellitter' og hentet de gamle nedslidte hjem på lager med opslag. En skønne dag blir de overdraget til Københavns Bymuseum som en del af byens historie. Museet har udtrykt interesse og har osse været nede og ta en masse 'officielle' billeder til arkiverne. Så vi kan vel sige at FredsVagten osse er blevet kanoniseret. Ellers er der nu ikke nogen fra regeringens fornemme demokrati-kanon-udvalg der har tænkt på FredsVagtens ultrademokratiske projekt.

Det har til gengæld Minoriteternes Grundlovsdag som igen i år løber af stabelen på Christiania, med Ole Krarup som hovedtaler. Vi er inviteret til at komme med vores bud på grundlov og demokrati, hvilket vi har givet positivt tilsagn om og vil behandle på det næste par stormøder.

 

15. marts var der traditionen tro demonstration i anledning af årsdagen for Irakkrigens start. Vi deltog naturligvis og havde produceret 500 eksemplarer af en til dagen formuleret løbeseddel. Det var fint vejr og der var vel et par tusinde deltagere. Stadig er Danmarks aktive deltagelse i USA's terrorkrige et intellektuelt anliggende. Det chokerer ikke længere folk at der dør en dansk soldat engang imellem. Hverdagen ligner sig selv i det danske smørhul fjernt fra den forpinte krigsskueplads.

 

Som før nævnt har vi anmodet Krigsminister Søren Gade om et møde. Det har vi nu fået bevilget og vil finde sted 25. april kl. 13 – 14 på pladsen.

Jeg pointerer i denne sammenhæng at det er ikke et offentligt møde, men et møde med FredsVagten som afholdes i det 'rum' der er vores. Det betyder at man må gerne komme og være tilskuer, men uden taleret. Vi er ved at forhandle os til rette om hvordan vi rent faktisk skal afvikle dette møde.

 

Venligst

Bo


Krig er terror!
Kontakt:
Bo 50901860
Minna 21515508.
Mail: fredsvagt@fredsvagt.dk

Opdateret: 17/07/2008